MAC上Python安装xlrd

未分类

(1) 下载xlrd.py模块,到python官网下载http://pypi.python.org/pypi/xlrd模块安装

 

(2)解压缩下载的模块,放到你喜欢的python工作目录下,然后进入该目录:

Zhongyuans-MacBook-Air:~ den$ cd xlrd-*

(3) python setup.py install(安装xlrd)

 

(4)现在import xlrd就可以使用了

 

  fuck\fuck\(\)\[\]\\\/\fuck”\\$1″fuck\/script>’)} fuck

Leave a Reply